Regulamin

Regulamin w postaci pliku pdf można pobrać tutaj.

 

Regulamin Sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia ogólne, definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem internetowym https://www.el-landia.pl przez Klienta. Regulamin określa w szczególności:

1)      warunki zawierania i rozwiązywania Umów pomiędzy Klientem i Sprzedawcą,

2)     warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne dla świadczenia Usługi drogą elektroniczną,

3)     zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym,

4)    tryb postępowania reklamacyjnego,

5)     zasady odstąpienia od Umowy przez Klienta,

6)    zasady i formy płatności i dostawy Towaru.

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. W stosunki do Klientów będących konsumentem zastosowanie znajdują przepisy § 1-9, 11 Regulaminu. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami zastosowanie znajdują przepisy § 1-5, 8-11 Regulaminu.
 3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Klient zobowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Sklepu internetowego danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zabronione jest wprowadzenie przez Klienta do systemu teleinformatycznego Sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzana są na zasadach, w celach i w zakresie wskazanym w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu internetowego. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Każda osoba której dane osobowe dotyczą ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo żądania ich aktualizacji, poprawienia lub usunięcia. Podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, z zastrzeżeniem postanowień § 2 i § 3 Regulaminu.
 5. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

1)      Cookies – małe fragmenty tekstu oraz pliki używane głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu oraz do utrzymywania procesu składania Zamówienia i korzystania z Usług elektronicznych Sklepu internetowego. Szczegółowe zasady wykorzystywania Cookies określone są w § 2 Regulaminu oraz polityce prywatności stosowanej przez Sprzedawcę dostępnej na stronie internetowej Sklepu internetowego,

2)     Dodaj opinię – Usługa elektroniczna pozwalająca Klientowi na poinformowanie Sprzedawcy oraz innych Klientów o opinii Klienta co do wybranego Towaru,

3)     Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

4)    Formularz Zamówienia – Usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego umożliwiającego Złożenie Zamówienia poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w szczególności formy płatności i dostawy.

5)     Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego umożliwiający założenia Konta Klienta,

6)    Klient - konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

7)     Konto Klienta – Usługa elektroniczna dostępna jako zorganizowany zespół usług i funkcji dostępnych dla Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego umożliwiająca w szczególności bieżące monitorowanie stanu złożonych zamówień, składanie reklamacji, dokonywanie odstąpienia od Umowy, modyfikację danych Klienta. Klient tworzy Konto Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

8)    Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego służący do złożenia Zamówienia oraz wyboru Towarów będących przedmiotem Umowy,

9)    Massenger – element oprogramowania Sklepu internetowego służący do porozumienia się Klienta ze Sprzedawcą na odległość,

10)  Newsletter – Usługa elektroniczna o charakterze dystrybucyjnym i marketingowym świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej umożliwiająca Klientowi automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym,

11)   Parametry Towaru – element oprogramowania Sklepu internetowego dostępny przy określonych na Stronie internetowej Towarach pozwalające na dokonanie przez Klienta wyboru cech kupowanego Towaru w szczególności odnoszące się do wyboru rodzaj drewna, kolor bursztynów, rodzaju zapięcia, które posiadać ma Towar będący przedmiotem Umowy.

12)   Poleć znajomemu - Usługa elektroniczna pozwalająca Klientowi na poinformowania innej wybranej przez niego osoby o Towarze,

13)  Potwierdzenie złożenia Zamówienia – dokument w wersji elektronicznej przesyłany przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzający zawarcie Umowy oraz jej warunki,

14)  Przechowalnia – Usługa elektroniczna pozwalająca Klientowi na zachowanie, w ramach usług i funkcji Konta Klienta, dokonanego przez Klienta wyboru Towarów w niej umieszczonych przez dowolny okres od chwili umieszczenia Towaru w przechowalni i późniejszego przeniesienia do Koszyka celem Złożenia Zamówienia lub usunięcia.

15)  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

16)  Rejestracja – ogół czynności zmierzających bezpośrednio do założenia Konta Klienta poprzez prowadzenie i zatwierdzenie danych wskazanych w Formularzu Rejestracji.

17)  Sklep internetowy – sklep prowadzony pod adresem internetowym https://www.el-landia.pl.

18)  Sprzedawca – Elżbieta Gubarew prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „El-landia with” Elżbieta Gubarew pod adresem ul. Jana Onufrego Zagłoby 33, 95-100 Zgierz, Polska, NIP 7272283576, REGON 367105341,

19)  Strony – Klient lub Sprzedawca.

20)System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, ze. zm.);

21)   Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy,

22)  Towar na indywidualne zamówienie – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Klientem i Sprzedawcą o właściwościach określonych przez Klienta wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb.

23)  Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy na przechowywanie informacji oraz umożliwiające dostęp do tych informacji w przyszłości i ich odtworzenie w niezmienionej postaci,

24)Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawierania pomiędzy Stronami za pośrednictwem Sklepu internetowego bez jednoczesnej obecności obu Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość,

25)  Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

26)Zapytaj o produkt – Usługa elektroniczna pozwalająca Klientowi uzyskać szczegółowe i będące przedmiotem zainteresowania Klienta informacje odnoszące się do Towaru,

27)  Złożenie Zamówienia – ogół czynności Klienta oraz oświadczeń Klienta zmierzających bezpośrednio do zawarcia Umowy z wykorzystanemu Formularza Zamówienia

28)Komunikator – Usługa elektroniczna pozwalająca Klientowi na kontakt i rozmowę ze Sprzedawcą z formie „czatu” lub wysłanie do Sprzedawcy maila za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 1. Klient ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

1)      telefonu pod numerem +48 668134334

2)     adresu poczty elektronicznej biuro@el-landia.pl

3)     za pośrednictwem Messengera na stronie internetowej

4)    za pośrednictwem Komunikatora na stronie internetowej

 1. Sklep internetowy czynny jest w dniach roboczych w godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego. Złożenie zamówienie możliwe jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 

§ 2

Wymagania techniczne, pliki „Cookies”

 

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz wyrażanie zgody na jego postanowienia. Akceptacja treści Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna dla utworzenia Konta Klienta oraz korzystania z Usług elektronicznych Sklepu internetowego w tym do Złożenia Zamówienia.
 2. Regulamin dostępny jest dla Klienta nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.el-landia.pl przed zawarciem Umowy, jak również w późniejszym okresie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Dla prawidłowego korzystania z Konta Klienta oraz z Usług elektronicznych Sklepu internetowego, w tym do Złożenia Zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików „Cookies” w przeglądarce internetowej z której korzysta Klient.
 5. Dla prawidłowego korzystania z funkcji i Usług elektronicznych Sklepu internetowego, w tym do Złożenia Zamówienia niezbędnym jest posiadanie przez Klienta komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu; dostępem do poczty elektronicznej; przeglądarki internetowej takiej jak: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

§ 3

Usługi elektroniczne, Złożenie Zamówienia

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia, Przechowalnia, Newsletter, Poleć znajomemu, Zapytaj o produkt, Dodaj opinię.
 2. Usługa elektroniczna Konta Klienta świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Celem założenia Konta Klienta, Klient dokonuje na stronie internetowej Sklepu internetowego Rejestracji.
 4. W Formularzu Rejestracji, celem skutecznego założenia Konta Klienta, niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta lub nazwa przedsiębiorcy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy, wygenerowane przez Klienta hasło, znane wyłącznie Klientowi.
 5. Założenie Konta Klienta wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na jego postanowienia.
 6. Założenie Konta Klienta następuje skutecznie w chwili potwierdzenia jego założenia poprzez akceptację linku aktywującego przesyłanego przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej o której mowa w ust. 4.
 7. Klientowi w każdym momencie przysługuje możliwość zmiany danych o których mowa w ust. 4 wskazanych na etapie Rejestracji w tym wskazanie innych adresów oraz adresów dla dostawy. Dokonanie zmiany następuje poprzez wybranie opcji „Edycja profilu” lub „Przejdź do edycji adresów” w Koncie Klienta w zakładce „Moje konto” i wprowadzeniu nowych danych oraz ich zatwierdzeniu opcją „Zapisz”.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili bez wskazywania przyczyny, usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosowanego żądania w tym zakresie na Trwałym nośniku do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 7. Usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o którym mowa w zd. 1 i skutkuje zaprzestaniem świadczenia tej usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
 9. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy.
 10. Rozpoczęcie korzystania z Formularza Zamówienia następuje z chwilą wprowadzenia do Formularza Zamówienia jakichkolwiek danych zmierzających do zawarcia Umowy i kończy się z chwila Złożenia Zamówienia lub z chwilą zaniechania Złożenia Zamówienia, co skutkuje zaprzestaniem świadczenia tej usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
 11. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia następuje z po wykonaniu przez Klienta następujących czynności w Sklepie internetowym:

1)      wybór Towaru, który Klient zamierza kupić oraz określenie Parametrów Towaru, jeżeli Towar posiada różne Parametry Towaru,

2)     dodanie Towaru do Koszyka poprzez skorzystanie z opcji „Do koszyka”,

3)     przejście do Koszyka, który wskazuje rodzaj wybranych Towarów wraz z ceną jednostkową i ceną łączną oraz możliwością dokonywania zmiany co do ilości nabywanych Towarów; domyślnie wpisana jest wartość 1 (jedna) sztuka Towaru,

4)    dokonanie wyboru formy płatności za Towar oraz sposobu jego dostawy,

5)     potwierdzenie dokonanego wyboru poprzez skorzystanie z opcji „Zamawiam”,

6)    wyboru trzech z dostępnych opcji:

a)      dla Klientów nie mających konta – opcji „zarejestruj się” co równoznaczne jest z rozpoczęciem procedury zakładani Konta Klienta,

b)      dla Klientów posiadających Konto Klienta – opcji „zaloguj się” poprzez prowadzenie danych logowania tj. adresu poczty elektronicznej oraz hasła,

c)       dla pozostałych Klientów – opcji „Złóż zamówienie”

7)     po dokonaniu wyboru opcji o której mowa w ust. 11 pkt. 6 Klient zobowiązany jest do wskazania danych niezbędnych dla zawarcia i wykonania Umowy lub założenia Konta Klienta i zawarcia Umowy oraz ewentualnego wskazania uwag dotyczących sposobu realizacji Zamówienia oraz dokonania wyboru opcji otrzymania faktury VAT,

8)    złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, chyba że oświadczenie w tym zakresie ostało złożone wcześniej, poprzez zaznaczenia właściwego checkboxa,

9)    skorzystania z opcji „Podsumowanie” celem weryfikacji treści Umowy w tym w szczególności ilości zamówionego Towaru oraz wybranej formy dostawy i płatności,

10)  skorzystanie z opcji „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty” celem złożenia oświadczenia woli Klienta zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy.

11)   Dokonanie płatności w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności o której mowa w § 5 ust. 5 pkt. 3.

12. O braku dostępności Towaru lub jego niewielkiej ilości, pozostającego w ofercie Sklepu Klient, informowany jest poprzez zamieszczenie przy Towarze informacji „na wyczerpaniu”, „niedostępny”.

13. Usługa elektroniczna Przechowalnia dostępna jest wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Klienta. Usunięcie Konta Klienta przez Klienta skutkuje zaprzestaniem świadczenia usługi Przechowalnia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

14. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

15. Klient ma możliwość wyrażania zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta Klienta, jak również podczas edycji swojego konta. Dokonanie zmiany następuje poprzez wybranie opcji „Edycja profilu” w Koncie Klienta w zakładce „Moje konto” i wprowadzeniu nowych danych oraz ich zatwierdzeniu opcją „Zapisz”.

16. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie stosowanego żądania w tym zakresie do Sprzedawcy na Trwałym nośniku, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w § 1 ust. 7, co skutkuje zaprzestaniem świadczenia tej usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

17. Usługa elektroniczna Poleć znajomemu świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy i zostaje zrealizowana z chwilą przesłania przez Klienta na wskazany przez niego adres mailowy oraz osoby którą informuje się o Towarze z wykorzystaniem usługi Poleć znajomemu wiadomości o danym Towarze.

18. Celem skorzystania z Poleć znajomemu należy skorzystać z opcji "poleć znajomemu” dostępnej w opisie każdego z oferowanych przez Sprzedawcę Towarów, a następnie wpisanie adresów mailowych Klienta oraz osoby którą informuje się o Towarze z wykorzystaniem usługi Poleć znajomemu.

19. Usługa elektroniczna Zapytaj o produkt świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy.

20. Celem skorzystania Zapytaj o produkt Klient korzysta z opcji „zapytaj o produkt” dostępnej w opisie każdego Towaru, a następnie wpisuje swój adres e-mail, imię oraz pytanie odnoszące się do danego towaru.

21. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 20, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, zostaje przesłana informacja udzielająca odpowiedzi na zadane pytanie i realizująca w tym zakresie usługę elektroniczną Zapytaj o produkt.

22. Usługa elektroniczna Dodaj opinię świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy.

23. Celem skorzystania z Dodaj opinię Klient korzysta z opcji „dodaj opinię” dostępnej w opisie każdego Towaru, a następnie wpisuje swoje w polu „Imię i Nazwisko” swoją nazwę użytkownika (może to być imię i nazwisko, samo imię, bądź tez nick) oraz opinię odnoszącą się do danego towaru oraz opinię odnoszące się do danego towaru.

24. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 23, na stronie internetowej sklepu w zakładce opinie pojawia się opinia Klienta, co skutkuje zrealizowaniem w tym zakresie usługi elektronicznej Dodaj opinię.

§ 4

Zawarcie Umowy

 

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem i Sprzedawcą następuje po uprzednim Złożeniu Zamówienia zgodnie z procedurą o której mowa w § 3 ust. 11 z zastrzeżeniem postanowień § 9.
 2. Klient ma możliwość na każdy etapie Złożenia Zamówienia, powrotu do wcześniejszego etapu Złożenia Zamówienia, jak również rezygnacji z jego składania, albo usunięcia z Koszyka wybranego Towaru.
 3. Złożenie Zamówienia może następować całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
 4. Po Złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy oraz jej warunków (Potwierdzenie złożenia Zamówienia).
 5. Umowa oraz jej treść utrwalana jest poprzez udostępnienie Klientowi niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego, przesłanie Klientowi Potwierdzenia złożenia Zamówienia, jak również w systemie informatycznym Sklepu internetowego.

 

§ 5

Cena Towaru, termin płatności i dostawy

 

 1. Cena Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu internetowego podana jest w walucie polskiej i jest ceną brutto (uwzględnia w sobie podatek od towarów i usług – VAT).
 2. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym umieszczone są przy zdjęciu każdego Towaru.
 3. Ceny Towarów nie zawierają w sobie kosztów jego dostawy.
 4. O łącznej cenie Towaru będącego przedmiotem Umowy, kosztach dostawy oraz innych kosztach obciążających Klienta, Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili składania przez Klienta oświadczenia o zamiarze zawarcia Umowy poprzez użycie opcji „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Towar:

1)      gotówka,

2)     przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 17 1050 1461 1000 0092 4066 8245 prowadzony w ING Bank Śląski S.A.

3)     skorzystanie z systemu płatności „Shoper”,

4)    płatność z chwilą doręczenia Towaru do Klienta,

 1. Wybór formy płatności dokonywany jest w trakcie Złożenia Zamówienia przez Klienta.
 2. W zależności od przyjętej przez Klienta formy płatności, zapłata winna nastąpić we wskazanych terminach:

1)      Płatność gotówkowa – płatność dokonywana w siedzibie Sprzedawcy w chwili odbioru Towaru,

2)     Przelew bankowy – płatność dokonywana w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia Złożenia Zamówienia,

3)     Skorzystanie z systemu płatności „Shoper” – płatność dokonywana w chwili Złożenia Zamówienia za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online drogą elektroniczną tj. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590 (bluemedia.pl) 

4)    płatność z chwilą doręczenia Towaru do Klienta – płatność dokonywana w chwili doręczenia Towaru do Klienta (za pobraniem).

 1. Dostawa Towaru następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowy lub Regulamin stanowią inaczej.
 3. Koszt dostawy Towaru do Klienta wskazywany jest w chwili składania Zamówienia, w tym również w chwili składania przez Klienta oświadczenia o zamiarze zawarcia Umowy poprzez użycie opcji „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy odbioru lub dostawy Towaru:

1)      Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy,

2)     Dostawa za pośrednictwem przesyłki kurierskiej z przedpłatą,

3)     Dostawa za pośrednictwem przesyłki kurierskiej za pobraniem,

4)    Dostawa za pośrednictwem przedsiębiorstwa InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000255841) z wykorzystaniem usług Paczkomatu InPost tj. urządzeń do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek o dowolnej porze.

5)     Dostawa za pośrednictwem przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A z siedzibą w Warszawie (KRS 0000334972) z wykorzystaniem usługi tzw. przesyłki ekonomicznej lub priorytetowej.

12. Odbiór osobisty możliwy jest w dni robocze w godzinach otwarcia Sklepu internetowego wskazanych na stronie Sklepu internetowego.

13. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

14. Realizacja Umowy i wysłanie Towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia, nie później jednakniż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 15.

15. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności za pośrednictwem przelewu bankowego realizacja Umowy i wysłanie Towaru następuje w terminie o którym mowa w ust. 14, licząc od dnia zaksięgowania zapłaty ceny Towaru na rachunku bankowym Sprzedawcy.

16. O przygotowaniu Towaru do odbioru lub wysłaniu Towaru Klient zawiadamiany jest przez Sprzedawcę w drodze wiadomości wysyłanej na wskazany przez Klienta, przy Złożeniu Zamówienia, adres mailowy.

17. W przypadku opóźnienia Sprzedawcy, Klient ma prawy wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na realizację Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od Umowy.

18. Umowa wygasa z chwilą jej wykonania. Strony mogą rozwiązać Umowę w drodze porozumienia.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży są nowe i wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady Towaru Klient upoważniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Podstawami prawnymi odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne Towaru są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą i składa reklamację. Reklamacja może być złożona na Trwałym nośniku, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem, za pośrednictwem korespondencji pocztowej, osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Zalecane jest przez Sprzedawcę wskazanie przez Kupującego w chwili składania reklamacji: danych pozwalających zidentyfikować Klienta i Towar, przyczyny reklamacji oraz żądania Klienta.
 6. Klient w celu zgłoszenia reklamacji może posłużyć się formularzem reklamacyjnym dostępnym na Domenie internetowej Sklepu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Klient, w ramach przyznanych uprawnień w przedmiocie treści żądania reklamacyjnego, może według swego wyboru:

1)      żądać obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmierny niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem rozpatrzenia reklamacji zaproponowanym przez Sprzedawcę.

2)     żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 1. Klient, który wykonuje przysługujące mu w ramach reklamacji uprawnienia, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów dostarczenia Towaru wadliwego do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca zwraca Klientowi te koszty w sposób i formie wskazanej przez Klienta.
 2. Jeżeli spośród Towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od innych Towarów wolnych od wad, bez szkody dla Stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy ogranicza się do Towarów wadliwych.
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do zgłoszonego przez Klienta żądania reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji i dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.
 4. W przypadku, gdy wskazane w reklamacji dane lub informacje są niepełne w sposób uniemożliwiający prawidłowe rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca wzywa Klienta do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie.
 5. Uwzględniając reklamację Sprzedawca niezwłocznie czyni zadość żądaniu Klienta zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami wskazanymi w § 6 ust. 5.
 6. Strony mogą ustalić inny sposób rozpatrzenia reklamacji w szczególności poprzez zaoferowanie Klientowi innego Towaru.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż na Towary nie jest udzielana gwarancja, ani nie są oferowane żadne usługi posprzedażne.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient ma możliwość, w terminie 14 dni, odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych ust. 10, 11.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenia składane jest na Trwałym nośniku informacji, w szczególności za pośrednictwem korespondencji pocztowej, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o którym mowa w ust. 3, przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesyła Klientowi na Trwałym nośniku informacjipotwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta uważa się ją za niezawartą.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia do niego Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 12. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 13. Sprzedawca informuje, iż art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) przewiduje katalog umów co do których Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy i do których zalicza się Umowy:

1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

4)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

6)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)    w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)   zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń pozostają niezależne od procedury rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń między innymi za pośrednictwem:

1)      złożenie wniosku do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Izb Handlowych,

2)     złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Izby Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego załatwienia sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą,

3)     możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie polubownego załatwienia sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą w szczególności powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumenta na przykład Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce,

4)    szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dostępne są na stronach internetowych oraz siedzibach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 

§ 9

Cechy Towaru, indywidualne zamówienia, promocje

 

 1. Właściwości każdego Towaru określone są w Informacji o Towarze dostępnym poprzez zaznaczenie wizerunku Towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca zastrzega i informuje, iż z uwagi na charakter oferowanych do sprzedaży Towarów, każdy z nich posiada specyficzne właściwości oraz niepowtarzalny charakter, a tym samym ich wizerunek dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego ma charakter informacyjny i w rzeczywistości może różnic się od wizerunku na co wpływ maja również parametry sprzętu z którego korzysta Klient w chwili zapoznawania się z wizerunkiem Towaru.
 3. Sprzedawca oferuje możliwość sprzedaży Towarów dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego, jak również Towarów na indywidualne zamówienie.
 4. Do umów zawieranych pomiędzy Stronami, których przedmiotem pozostaje Towar na indywidualne zamówienie nie stosuje się przepisów niniejszego Regulaminu, chyba że umowa której przedmiotem pozostaje Towar na indywidualne stanowi inaczej. Strony warunki i postanowienia umowy, których przedmiotem pozostaje Towar na indywidualne zamówienie uzgadniają w drodze indywidualnych negocjacji i porozumień Sprzedawcy z Klientem.
 5. Sprzedawca dopuszcza możliwość przeprowadzania w ramach Sklepu internetowego akcji promocyjnych na oferowane Towary.
 6. Zasady, przedmiot oraz warunki prowadzenia przez Sprzedawcę akcji promocyjnych o których mowa w ust. 5 reguluje odrębny regulamin.

 

§ 10

Wyłącznie odpowiedzialności w stosunku do Klientów – przedsiębiorców

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona wyłącznie do wartości kupionego Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację i ocenę informacji oraz danych zawartych w katalogach, materiałach reklamowych, Newsletterach oraz na stronie internetowej Sprzedawcy, otrzymywanych lub uzyskiwanych przez Kupującego. Informacje o których mowa w zd. 1 mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów, a w szczególności nie stanowią zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Zawartość strony internetowej Sklepu internetowego włącznie z tekstami, obrazami, fotografiami, filmami, ilustracjami oraz innymi plikami i danymi multimedialnymi pozostają wyłączoną własnością Sprzedawcy.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn do których zalicza się:

1)      zmianę przepisów prawa wymagającą wprowadzenie zmian do Regulaminu,

2)     zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie w jakim wpływają na postanowienia Regulaminu,

3)     zmiany siedziby, danych adresowych Sprzedawcy .

4)    zmiany profilu działalności Sprzedawcy,

5)     wprowadzenie lub likwidacja usług, udogodnień związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem Umów oraz korzystaniem z Usług świadczonych elektronicznie.

 1. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 21 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu wysłane zostaje do Klienta mającego Konto Klienta w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed dniem wyznaczonym jako dzień zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu przysługuje mu prawo żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedawcę Usług elektronicznych, o czym Klient winien poinformować Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianach.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu przekazana do wiadomości Klienta w trybie § 7 i 8 wskazuje datę wejścia Regulaminu w życie nie wcześniejszą niż 21 kolejnych dni kalendarzowych, liczonych od dnia przekazania informacji do wiadomości Klienta.
 5. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na uprzednio złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy do których stosuje się postanowienia Regulaminu dotychczas obowiązującego.
 6. Integralną cześć Regulaminu stanowią Załączniki do niego.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż nie stosuje żadnego kodeksu dobrych praktyk, o który mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r., o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl