Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu El-Landia

 

Przypominamy, że w związku z korzystaniem z naszego Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://www.el-landia.pl oraz korzystając z świadczonych usług elektronicznych przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO, niniejszym informujemy o obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych.

 I.    Administrator Danych Osobowych

II.    Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

III.   Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach tych odbiorców

IV.    Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

V.     Okres przechowywania danych osobowych

VI.    Prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych

VII.   Konsekwencje niepodania danych osobowych

VIII.  Dodatkowe informacje

IX.    Pliki Cookies

X.     Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

I.     Administrator Danych Osobowych

 

Administrator danych osobowych to podmiot, którzy przetwarza Państwa dane osobowe. Pod pojęciem przetwarzania danych osobowych należy rozumieć dokonywanie dowolnych operacji na tych danych do których zalicza się ich zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnienie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Elżbieta Gubarew prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą „El-landia with” Elżbieta Gubarew pod adresem ul. Jana Onufrego Zagłoby 33, 95-100 Zgierz, NIP 7272283576, dalej jako: Administrator.

 

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu: 48 668134334
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@el-landia.pl
 3. korespondencyjnie na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora: ul. Jana Onufrego Zagłoby 33, 95-100 Zgierz
 4. osobiście w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora: ul. Jana Onufrego Zagłoby 33, 95-100 Zgierz

 

Administrator prowadzi sklepi internetowy pod adresem internetowym http://www.el-landia.pl, dalej jako: Sklep. Administrator nie ustanowił Inspektora danych osobowych.

 

II.    Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie z wykorzystaniem usługi Formularz Zamówienia

 

 1. W ramach dokonywanych w Sklepie zakupów z wykorzystaniem „Formularza zamówienia” przetwarzane są przez nas następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji (dostarczenia towaru), adres poczty elektronicznej, a w przypadku gdy zakupy są dokonywane przez przedsiębiorcę także nazwę firmy, NIP.
 2. Wskazane w pkt 1 dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu:
  1. umożliwienia zawierania, zmiany, rozwiązania oraz realizacji umowy sprzedaży przez nas towarów której będziecie lub po jej zawarciu jesteście Państwo stroną,
  2. obsługi reklamacji, zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie,
  3. obsługi wpływających do nas Państwa oświadczeń o odstąpieniu od umowy,
  4. kontaktowania się z Państwem w celach związanych z umową
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższym zakresie pozostają przepisy 6 ust.1 lit. b RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy, świadczenia usług.

 

 1. Korzystanie z innych usługi

 1)   W ramach korzystania z oferowanych przez nas usług świadczonych drogą elektroniczną do których zalicza się „Konto Klienta” (po przeprowadzonej rejestracji) przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji (dostarczenia towaru), adres poczty elektronicznej, a w przypadku, gdy z usługi korzystają przedsiębiorcy również nazwa firmy, NIP.

2)   W ramach korzystania z oferowanych przez nas usług świadczonych drogą elektroniczną do których zalicza się „Zapytaj o produkt”, „Dodaj opinię”, „Newsletter”, „Messenger” przetwarzane są przez nas następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.

3)   Wskazane w pkt 1 dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu:

 1. marketing bezpośredni produktów i towarów Sklepu,
 2. badania Państwa satysfakcji z zakupionego towaru,
 3. kontaktowania się z Państwem w celach związanych z realizowaną usługą,
 4. obsługi danej usługi w tym rejestrowania, reagowania na zgłoszenia, opinie, sugestie, pytania które do nas Państwo kierujecie,
 5. umożliwienia skorzystania przez Państwa z wybranej lub oferowanej usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 6. zakładania i zarządzania Państwa Kontem Klienta, jak również jego obsługi i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem Państwa Konta,

4)   podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższym zakresie pozostają przepisy 6 ust.1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora związany z obsługą usług, komunikatów, zapytań, opinii i próśb, które nie są związane z zawieraniem i wykonywaniem umowy sprzedaży towarów, z wyłączeniem korzystania z usługi „Newletter” dla której podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych pozostają przepisy art. 6 ust.1 lit. b RODO tj. Państwa zgoda.

 

 1. Inne cele przetwarzania danych osobowych

 

 1. Państwa dane osobowe będą przez nas również przetwarzane w przypadku konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń oraz korzystania z usług odbiorców na przykład biur rachunkowych dokonujących rozliczeń księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako okoliczności zaliczanej do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 2. Państwa dane osobowe będą przez nas również przetwarzane w celach realizacji nałożonych na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym obowiązków podatkowych, rozliczeniowych, administracyjnych, archiwizacyjnych tj. w oparciu o przepis art. 6 ust.1  c RODO.

 

III.   Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach tych odbiorców

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych, a zatem podmiotom którym Administrator ujawnia Państwa dane osobowe są:

 

 1. przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe,
 2. podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług księgowych, prawnych, ubezpieczeniowych, marketingowych w tym w szczególności firmy windykacyjne, kancelarie prawne, biura rachunkowe, księgowe, biura doradztwa podatkowego, dostawcy usług i rozwiązań z branży informatycznej i IT,
 3. organom i instytucjom publicznym, na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

IV.   Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

Informujemy, że nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

V.     Okres przechowywania danych osobowych

 

Zgodnie z obowiązującą nas zasadą ograniczenia czasu przetwarzania Państwa danych osobowych są one przechowywane i przetwarzanie przez nas przez okres:

 

 1. niezbędny dla realizacji zawieranej między nami umowy oraz świadczonych usług elektronicznych; okres ten będzie wydłużony również o okres przedawnienia roszczeń związanych z zawieranymi umowami świadczonymi usługami,
 2. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe wykorzystywane są w związku z świadczeniem na Państwa rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną wskazanych w pkt. II ppkt. 2 i 3 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczeni tych usług,
 3. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, a w szczególności przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstał związany z zawartą umową, obowiązek zapłaty podatku,
 4. w przypadku danych przetwarzanych w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, o którym mowa w pkt. VII ppkt. 4, zbierane dane przechowywane są przez nas do czasu zgłoszenia przez Państwa w tym zakresie sprzeciwu.

 

VI.    Prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych

 

RODO gwarantuje Państwu szereg praw związanych z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych do których zalicza się:

 

 1. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, a zatem uzyskiwania od nas, jako Administratorów informacji odnoszących się do celu w jakim dane są przetwarzane, rodzaju przetwarzanych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, okresie przechowywania, przysługujących Państwu prawach wynikających z RODO, uzyskiwania kopi Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. prawo do sprostowania, poprawienia, uzupełnienia przez nas danych osobowych Państwa dotyczących.
 3. prawo do „bycia zapomnianym”, a zatem żądania usunięcia przez nas Państwa danych osobowych. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych realizowane jest przez nas niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa takiego żądania, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania, wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych, wnieśli Państwo sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez nas marketingu bezpośredniego, dane osobowe były przetwarza niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego przepisami prawa, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy na przykład kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; Administratora nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących Państwu roszczeń; wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie jako Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w zakresie przetwarzania danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych pod którym to pojęciem rozumie się możliwość uzyskania przez Państwa od nas danych osobowych, które Państwa nam przekazali w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również prawo żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Realizacja powyższych praw jest możliwa przez Państwa w dowolnym momencie.

W szczególności w każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych co do których wyraziliście zgodę na ich przetwarzanie.

 

    7.   przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych o których mowa w pkt. II pkt. 2. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po naszej stronie lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

W każdym momencie mogą Państwo wnieść również sprzeciw co do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzonym marketingiem bezpośrednim (wysyłanie Newlettera). Z chwilą wniesienia takiego sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

 

VII.   Konsekwencje niepodania danych osobowych

 

Informujemy, że podanie przez Państwa wszystkich zbieranych przez nas danych osobowych jest dobrowolne.

Niepodanie niektórych danych osobowych będzie uniemożliwiać nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną, jak również uniemożliwi Państwu dokonywanie zakupów w Sklepie.

W przypadku niepodania danych o których mowa w pkt. II ppkt. 1 skutkować to będzie niemożności zawarcia i zrealizowania umowy zakupu produktów oferowanych w sklepie.

W przypadku niepodania danych o których mowa w pkt. II ppkt 2 i 3 skutkować to będzie niemożnością świadczenia na Państwa rzecz innych usług nie związanych z zawieraniem umowy sprzedaży towarów.

 

VIII.  Dodatkowe informacje

 

 1. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w chwili obecnej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest niezgodnie z przepisami RODO.
 2. Informujemy również, że Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
 3. W przypadku, w którym będzie zachodziła konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu niż ten dla którego dane osobowe zostały zebrane zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie. Udzielimy Państwu wówczas wszelkich informacji odnoszących się do kategorii przetwarzanych danych osobowych, ich celach i podstawach prawnych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

 

IX.    Pliki Cookies

 

 1. Sprzedawca oświadcza, iż nie zbiera w sposób automatyczny jakichkolwiek informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczka)
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartphonie lub innym urządzeniu z którego Państwo korzystają, a umożliwiającego dostęp do Sklepu i jego usług, wykorzystywane w szczególności w celu usprawnienia z korzystania ze stron internetowych, optymalizacji korzystania ze Sklepu i utrzymywania sesji po zalogowaniu.
 3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Państwa urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 4. Przypominamy, iż w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza w sposób domyślny przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Internauci mają jednak możliwość samodzielnie zarządzać ustawieniami przeglądarki internetowej dotyczącymi plików cookies, a w szczególności mają możliwość blokować automatyczną obsługę plików cookies, lub żądać każdorazowego informowania o zamieszczeniu tych plików w Państwa urządzeniu.
 5. Sprzedawca informuje, iż zmiana parametrów stosowania i przechowywania plików cookies na Państwa urządzeniu skutkować może niedostępnością lub nieprawidłowym funkcjonowaniem niektórych opcji domeny internetowej Sklepu.

 

X.     Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. W wykonaniu obowiązków ustawowych Sprzedawca informuje, iż w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogę elektroniczną Klient narażony jest w szczególności na następujące zagrożenia:
  1. niebezpieczeństwo otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną,
  2. działanie oprogramowania typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika. Wirusy komputerowe mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku skutkują ograniczeniem działania pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku,
  3. ataki oparte na metodzie „pishing” w której dochodzi do podszywania się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań.
 2. Z uwagi na występujące w Internecie zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych, winni Państwo w sposób szczególnie ostrożny posługiwać się hasłami dostępowymi do Profili Klienta, systemów płatności oraz stosować oprogramowanie służące ochronie przed w/w zagrożeniami w szczególności w postaci zaktualizowanych programów antywirusowych, programów antyspywear.

 

Niniejsze zasady przetwarzania Państwa danych osobowych obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku. Z uwagi na rozwój techniki i technologii, jak również zmiany przepisów prawa donoszących się do zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych zostaną Państwo powiadomieni poprzez wysłanie do Państwa stosowanych informacji w tym zakresie oraz umieszczenie jej na stronie internetowej Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl